Priser og leveringsbetingelser

Kontakt mig for at få et tilbud på din opgave telefon [+45] 52 600 800 / email: csk65@cspress.dk

Arkiv og udvalgsbilleder:

Arkivfoto/photo from archive: DKK 825,- pr. styk (110,- €)
Genbrug af billede fra tidligere opgave: DKK 660,- pr. styk (90,- €)
Faste samarbejdspartnere med kontrakt kan anvende billeder til DKK 400,- pr. styk (54,- €) fra hele mit arkiv.
For alt leveret materiale gælder, at dansk lovgivning skal overholdes. Bemærk specielt “Loven om Ophavsret” hvor kreditering nævnes:
Ophavsmanden har ret til at blive krediteret (navngivet) for det han har lavet (ophavsretsloven § 3, stk.1). Kreditering skal som hovedregel ske på alle eksemplarer og ved alle former for offentliggørelse.
 
HANDELS- & LEVERINGSBETINGELSER
Januar 2013:
 
Alle beløb er ekskl. moms og omkostninger i forbindelse med optagelse eller hjemtagelse af bille­der, modelhonorarer, rekvisitter, transportomkostninger, fragt og porto.

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder kun for licens til engangsreproduktion, med mindre der foreligger en skriftlig aftale om andet. Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til tredje mand.

Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.

Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindel­se med offentliggørelse.

Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk ind­går, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.

Digital lagring af fotografens billeder er kun tilladt internt i den periode, det er nødven­digt for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske ifølge aftale med foto­grafen.

Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.

Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, eks.: “ Foto: Claus Sjödin/CSPress.dk”. Ved udeladelse af fotografens navn, kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.

Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser inden 14 dage fra udgivelsesdagen. Meddelelse kan være I form af bladbilag eller kopi af tryksag / website.

I modsat fald kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.

Alle ubenyttede fotos og CD’er skal returneres til fotografen i hel og ubeskadiget stand.

Ved uautoriseret brug/brug uden tilladelse, skal det forventes, at priserne er væsenlig højere end ovenstående vejledende prisliste.

Betalingsbetingelser:
Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes morarenter (forsinkelsesrenter) efter den danske lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, jf. lovbek. nr. 743 af 4. september 2002 (morarenteloven). Ny morarentesats der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7,00 %-enheder, fastsættes af Nationalbanken henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Hertil kommer desuden et rykker-gebyr på 150 kr.pr. gang.

Fotojournalist og fotograf i Aarhus – Claus Sjödin – Kaj Munks Vej 16 – 8260 Viby J (+45) 52 600 800